พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka
พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

“พิกก้า” เรามีความคิดทีจะเปิดมุมมองใหม่
และเป็นผู้นำเทรนด์ขนมรูปแบบใหม่
เรามุ่งเน้นทีจะเป็นแบรนด์อันดับ 1 ใน
ตลาดธุรกิจ ของขนมพริกทอดกรอบใน
ประเทศไทย ทัง Traditional Trade และ
Modern Trade ในสังคมยุคปัจจุบัน เรา
เล็งเห็นคุณค่าของพืชตระกูลพริก ซึ่ง
อยู่ใกล้ ตัวคนไทยมาเป็นเวลานาน และ
นำเสนอให้กับลูกค้า ในรูปแบบของขนม
ทีแปลกใหม่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ทานเล่นได้ และเหมาะสำหรับทังคนทีทาน
เผ็ดและไม่เผ็ด อีกทังยังสามารถทาน
กับอาหารมือหลักเพือเพิมรสชาติให้มือ
อาหารของคุณได้

  ่

  ้

  ่

  ่

  ่

  ่

  ้

  ้

  ่

  ้

  ่

  ้

พริกทอดกรอบ พิกก้า pikka

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

+สถานีคริสปี้+

KRISPY STATION